Visie op onze zorg

' Iedereen telt '

Bij ons krijgt iedereen de nodige kansen om te groeien. Daarom zorgen we samen voor een aangenaam klimaat waarin elke leerling zich goed voelt.

Goed leren start immers met een positief welbevinden. We willen er zijn voor onze leerlingen en streven naar een goed contact tussen leerling en leerkracht, zodat er een vertrouwelijke en veilige leef- en leeromgeving ontstaat.

Onze visie op zorg beschrijft de keuzes die we als school maken om onze leerlingen maximale ontwikkelingskansen te geven.

Het vertrekt vanuit een brede basiszorg en gaat over naar zorg op maat waarbij redelijke aanpassingen worden gedaan naargelang de noden van de leerling én de draagkracht van de school.

We baseren ons hiervoor op 4 begeleidingsdomeinen:

– leren en studeren

– psychisch en sociaal functioneren

– onderwijsloopbaan

– preventieve gezondheidszorg

ZORG